Tietosuojaseloste:

 

Rekisterinpitäjä
Oy Monero Servo Finland Ltd / Culinaristit.com

Niittymaantie 11 B 11, 02200 Espoo

y-tunnus: 2826726-8

0400 189 109

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Heli Sunio
Niittymaantie 11 b 11, 02200 Espoo

0400 189 109

heli@culinaristit.com

 

Oy Monero Servo Finland Ltd / Culinaristit.comin asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

 

Tietojen luovutus
Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessäja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestävarmuuskopioinnista huolehditaan sekätietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

 

Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

 

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidylläon oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidylläon oikeus kieltäätietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiäja muuta suoramarkkinointia sekämarkkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjäsäilyttäämuita rekisteröityjähenkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttääkirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstäjohtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.